padorus


padorus
padorùs, -ì adj. (4) 1. H, R, , K kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos: Čia ir padorūs žmonės užeina B.Sruog. Sūnus – geras, padorus mokinys J.Jabl. Padoriojè draugijoje tokiems neturi būt vietos NdŽ. Dukterį paėmė padorùs jaunikaitis už moterį NdŽ. Nei tylėjimu, nei įmanumi ir padõrumi atsakymu anų smarkiųjų vilkų ... nuramint negalėjo DP161.
padorù n. Kv, padõru: Dėko (dėl ko) neišmokai žemaitiškai, a padõru – jug seniai gyveni KlvrŽ. Negi padoru man skaityties tarp ištikimų tarnų tavo M.Valanč.
padõriai adv.: Barasi, tiesą pasakant, karštai, bet visada labai mandagiai, padoriai J.Jabl. Gražiai išauklėti vaikai padõriai elgiasi NdŽ.
2. S.Dauk tinkamas, geras, prideramas: Mano lova apdengta padoria marga antklode I.Simon. Davė mum po visiškai naujintelį dryžuotą lagerinį apsivilkimą, davė padoresnius skalbinius B.Sruog. Kailiniai dar visai padõrūs Brt. Jie gavę padorų butą iš dviejų kambarių ir virtuvės I.Simon. Uosis padorus medis stalininkams ir padarynei . Turi kluone daugesn javų, skrynioje daugesn rūbų, daugesn pinigų neg privalu ant padoraus pramitimo tavo DP55. Karalius Kazimieras, išsigirdęs apie jo padorius darbus, praminė jį Vilniaus vyskupu M.Valanč. O kasg ... galėjo būt ... padoresnio ir lengvesnio?! DP159.
padorù n., padõru: Troboj taip pat padoru: suolas ir stalas baltiteliai nušveisti, asla iššluota Žem. Par šventą Pranciškų bulvėms padõru būti jau nukastoms Šts. padõriai adv.: Padoriai aptaisytą vaiką viziris paėmė ir išsivedė pas kalifą J.Balč. Trobelėj nebuvo kame padoriai paguldyti M.Valanč. Jau laikas, idant ... mokėtų padoriai mūsų kalbą A1884,73(Bs). Kūną padoriai palaidojo M.Valanč. Padõriai ir apyvaizdžiai išmintis ... išskirstė metą darbo ir algos DP584. Ir tie prilyginimai labai padoriai šiuo metu sakomi yra BPI207.
3. Kos92, KlvD49, KlpD75, JV28, Rt gražus, dailus: Buvo tai jaunikaitis padoraus veido I. Veido buvo padorio ir balto M.Valanč. Benaitis buvo vaikeliu padoraus liemens I. Muno mergelė skaisčio veidelio, padõrio augumelio . Po žaliųjų vainikelių, po baltųjų marškinelių padorios mergelės tink muno širdelei D72. Ant padorių mergužėlių linkst ir mano širdužėlė JV102. Rūtų daržely vaikščiojo padorios panelės (d.) Nm. 4. didokas, gerokas: Pilies lenkė y[ra] padorì pieva Šv. Tai jau buvo padori suma [pinigų] .
padõriai adv.: Aš, padoriai užmokėtas, išejau į Plungę M.Valanč. O jeigu jau užtraukiu [giesmę], tai gana padoriai pramaunu pro gaidą I.Simon.
5. svarbus, rimtas: Neprileidžia, apleidus moterį, norint ir del padorios priežasties (kaip del jos svetimvyravimo), kitos sau paimt DP69.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • padorus — padorùs, padori̇̀ bdv. Padorùs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • padori — padorùs, padori̇̀ bdv. Padorùs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žmogus — žmogùs sm. (4) KBII106, K, K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, žmõgus (2) Snt, Grš, Rdn, Eig; SD118, SD36, KlC31, SC13, R, R254, MŽ339, Sut, N, LL18, BzB342, žmogỹs (4) LzŽ, žmuõ DP459; CI1051, Q294, Lex53, KlG55, KlM58,184, Sut, žmuõj Lz; gen. sing.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėdalas — ×ãprėdalas sm. (34b) Skr, Žvr, (1) Trk, aprė̃dalas Š kiekvienas apdangalas, drabužis, apsirengimas: Jos ãprėdalas padorus, t. y. nepliurpuojas J. Neturiu gero ãprėdalo Alk. Menku ãprėdalu atvažiavo jis apsivilkęs Ds. | prk.: Žemė pasipuošė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsaikus — atsaikus, i adj. LL226 nuosaikus, padorus, kuklus: Vyras juoda barzdele ir antakiais, ramus, atsaikus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskirti — 1 atskìrti, àtskiria, atskyrė tr. K, Š, Rtr; SD208,211,414, H153, R42, N, LL185 1. DŽ1, Dv atrinkti, atmetant, kas netinkama: Àtskiria gerus grūdus sėklai JnšM. Rugius su kretilais sijos: kas sėklai, kas kiaulioms atskìrs LKT63(Lkž). | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davadlyvas — ×davadlỹvas, à (l. dowodliwy) adj. (4) J tvarkingas, padorus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davadnas — ×davãdnas, à (l. dowodny) adj. (4); R tinkamas, geras, tvarkingas, mandagus, padorus: Tur davãdną priežastį užginti MT228. Davãdną žmogų priimčia gyvent Vv. davadnaĩ adv.: Davadnaĩ apseina Gr. | Ar davadnaĩ (tikrai) tau sakė? Č …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dešimtininkystė — dešimtininkỹstė sf. (2); I buvimas dešimtininkų, seniūno padėjėju: Pirm dešimtininkystės buvo dar padorus žmogus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ežena — eženà sf. (3b) ežio oda: Veršiui ant snapo uždeda ẽženą, kad nežįstų Grg. Jis (ežys) vakare padedąs savo eženą ir lieka žmogus padorus S.Dauk. ^ Piktas kaip ežena! Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language